نام کاربری شامل چه کاراکتر هایی می تواند باشد؟

نام کاربری شما می تواند شامل حروف بزرگ ( A-Z ) و کوچک انگلیسی ( a-z ) ، خطوط – _ و نقطه . باشد.