آیا از هر نوع نام کاربری را می توانم استفاده کنم؟

شما می توانید از هر نام کاربری که مربوط به برند ها و وبسایت های ثبت شده نباشد استفاده کنید. در صورتی که نام کاربری شما شامل موارد ذکر شده بالا باشد و شخصیت های حقوقی یا حقیقی درخواست کنند، پس از مکاتبه و اطلاع به دارنده نام کاربری، امتیاز نام کاربری مورد نظر پس گرفته می شود و به آن شخص اعطا می شود.