من پلن فعالی را دارم، آیا می توانم آن را تمدید کنم؟

بله شما می توانید در هر زمان که مایل بودید، پلن های خود را تمدید کنید. با تمدید پلن ها، زمان انقضای پلن های فعال شما با توجه به مدت زمان تمدید تغییر می کند.