چرا بعضی از ماژول ها برای من غیرفعال هستند؟

برخی از ماژول ها نیاز به فعالسازی پلن خاصی دارد، در صورتی که پلنی غیر فعال باشد روی آن نام بسته مورد نیازش نوشته شده است، با خرید پلن مورد نظر امکان استفاده از ماژول های مربوطه امکان پذیر خواهد شد.