ساعات کاری بخش خدمات به چه صورت است؟

روزهای شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 17
روزهای پنجشنبه 7:30 الی 13