ساعت کاری نمایندگی به چه صورت است؟

روزهای اداری از ساعات 8 صبح الی 8 شب
روزهای تعطیل از ساعات 10 صبح الی 7 شب