پلن اول

پردازنده ۱ هسته
٢ گیگ رم
٢۰ گیگ هارد SSD
٣۰ گیگ ترافیک
پورت ۱ گیگ
با امکان ارتقا به پلن ماهانه✅

پلن دوم

پردازنده ٢ هسته
۴ گیگ رم
۵۰ گیگ هارد SSD
۵۰ گیگ ترافیک
پورت ۱ گیگ
با امکان ارتقا به پلن ماهانه✅

پلن سوم

پردازنده ۶ هسته
۱۰ گیگ رم
٨۰ گیگ هارد SSD
۱۵۰ گیگ ترافیک
پورت ۱ گیگ
با امکان ارتقا به پلن ماهانه✅