تولید کننده کاور تنه دوچرخه زیکو
بادوام از بهترین نوع پارچه
کیفیت اتفاقی نیست