ارتباط با ادمین

ارتباط با ادمین برای ارسال عکس، ویدئو، فایل...و اماده پاسخگویی در مورد امور روستای یل دگرمانی تکله