آدرس:
جاده هراز آبعلی ب سمت رودهن جنب طباخی نارنجستان مجموعه تعمیرگاهی بلک بنز(سلطانی )