آدرس: خراسان رضوی .تربت جام.خیابان موسی بن جعفر۳. پلاک ۴۵