شمیم امید فردا تبریز 🇮🇷
💥مجری طرحهای سرمایه گذاری
اعطای تسهیلات خرید کالا وخدمات ( فروش اقساطی)
مشمولین طرح 👇

✔️کارمندان دولتی
✔️کارمندان وکارکنان شرکت های خصوصی
✔️اصناف دارای پروانه کسب معتبر
توضیحات بیشتر 👇
🔵درکلیه طرح ها داشتن سند شغلی الزامی است ❌
🚫نداشتن چک برگشتی و قسط معوق بانکی❌

💥طرح رسالت
🔸مدت زمانی باز پرداخت اقساط 24مااهه
🔸سقف تسهیلات برحسب اعتبار سنجی مرات
🔸سقف تسهیلات از 10 الی 60میلیون تومان برای هر نفر
🔸ثبت نام 2نفره است یکی ضامن ویکی متقاضی
هر دو اعتبار سنجی میشوند ومیتوانند بصورت ضربدری وام گیرنده باشد
🔸ضمانت توسط سفته
🔸مدت انتظار دریافت 20روز کاری

💥طرح پارسیان
🔸مدت انتظار دریافت 25روز کاری
🔸مدت زمان اقساط 12-18-24-36 ماهه است
🔸سقف تسهیلات 36/000/000تومان
🔴چک ضمانت دارد
🔸نحوه بازپرداخت اقساط،باچک صیادی 3ماه یکبار

💥طرح ایران زمین
🔸مدت انتظار دریافت 25روز کاری
🔸مدت بازپرداخت اقساط 24ماهه
🔸بازپرداخت اقساط باچک صیادی 2ماه یکبار
🔴چک ضمانت دارد

💥طرح توس
🔸سقف تسهیلات 24/000/000میلیون
🔸مدت انتظار دریافت 25روز کاری
🔸مدت بازپرداخت اقساط 24ماهه
🔸باز پرداخت اقساط با چک صیادی
🔴چک ضمانت دارد

💥طرح حکمت کارت 🇮🇷
🔸مخصوص نیروهای مسلح شاغل و بازنشسته
🔴بدون ضمانت
🔸بدون چک وسفته
🔸مدت بازپرداخت 24 ماهه
🔸مدت انتظار دریافت 15روز کاری

💥طرح ازاد با چک صیادی
🔸 باز پرداخت 6 الی 12 ماهه توسط چک صیادی ماه به ماه
🔴چک ضمانت دارد