تدریس تایم
این صفحه در اینستاگرام فضایی در جهت انتقال اطلاعات به روز تحصیلی مختص دانش‌آموزان مقطع ابتدایی و اولیا و معلمان فراهم آورده است.