اگر از بلندای آسمان بترسی، نمی‌توانی مالکِ ماه شوی