پایگاه نوآوری و مشاوره کارآفرینی برای نسل جدید رهبران تکنولوژی