ساوه خیابان فردوسی بین فردوسی 6و 8
فروشگاه ورزشی اس اسپورت