روانشناسΨ
شماره نظام روانشناسی ۵۸۴۶۱
نویسنده و شاعر
آثار :
شهر دل نبش انسانیت (اشعار)
فریادی در سکوت واژه‌ها (دلنوشته)