شاعر و‌ نویسنده
دانشجو ارشد روانشناسی Ψ
آثار مکتوب:
شهر دل نبش انسانیت (اشعار)
فریادی در سکوت واژه‌ها (دلنوشته)