بهترنی چیست؟

نمیدونم تو باید بدونی

واقعا دوست داری؟

معلومه که دوست دارم