گروه معماری و ساختمانی شمسه
طراح و مجری پروژه های لوکس ساختمانی
عضو انجمن علمی معماری و شهرسازی
عضو انجمن انبوه سازان
عضو انجمن ایکوم