جونم من اگه می‌تونستم سعی می‌کردم یه ذره از استرست کم کنم و حتی اگه مشید خودم به جات امتحان میدادم ولی خب به نوبه خودم سعی می کنم جوری که از دستم بر بیاد کمکت کنم.