آدم ها را عادت به چیزی ندهیم که قرار است
خیلی زود آن را از آنها بگیریم
شده آرامش ...
شده خودمان ...
شده هر چیز دیگری....

یادمان باشد وقتی کسی را به خودمان وابسته کردیم درمقابلش مسولیم
درمقابل اشکهایش ... شکستن غرورش ....لحظات شکستنش در تنهایی...
و تمام لحظات بی قراری هایش ...
واگر یادمان برود درجایی دیگر سرنوشت یادمان خواهد آورد ...
پیام - خردادماه 1401