آدرس: قائمشهر، خ بابل، کوچه دستوریان، تلار6، ساختمان ایرانمهر، طبقه پایین سالن زیبایی تخصصی دل آرا