سجاد ناروندی هستم
کارشناس و مدرس در زمینه اینستاگرام

و نرم افزار های کاربردی موبایل