استیون هاوکینگ میگفت :
مردم ترجیح می دهند دروغی را بپذیرند
که باور های قبلی شان را تایید کند
نه واقعیتی که امنیت ذهنی شان را بگیرد.