من محمد صدرا گلستانی متولد 1385 تهران هستم.
من برنامه نویس و فعال خرد بازار سرمایه هستم .