کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش
مربی آمادگی جسمانی
ورزش های تخصصی ⬇️
🔸دومیدانی/آمادگی جسمانی/کراسفیت/کلیستنیکس🔸
✓ارائه برنامه های آمادگی جسمانی
✓ارائه برنامه های غذایی(کاهش و افزایش وزن)
✓ارائه برنامه های تمرینی ویژه باشگاه و منزل
✓ارائه نکات مهم تمرینی و تغذیه ای
✓معرفی رشته های کراسفیت و کلیستنیکس
و ارائه برنامه تخصصی

🟡کلیستنیکس (calisthenics) :
⚫خیلی خلاصه یعنی « زیبایی قدرت »