ادرس :شعبه 1 _ ارومیه خ امام کوچه مسجد سردار
شعبه 2 _ نقده روبه روی مسجد جامع