مهندس نفت
پژوهشگر و محقق

رزومه های علمی

مقالات بین المللی در ژورنال globalpublisher

کنفرانس دانشگاه صنعتی شریف