آدرس: قم شهرستان کهک روستای گردشگری دستگرد خیابان ولیعصر جنب امام زاده