| به صــورت کلـے و جزئــے |
| آجر ، شن ، سیمان ، موزائیک ، گچ ، انواع بلوک و..|
آدرس:مشهد،میدان جانباز،جانباز7،خیابان تلاش،بین تلاش9و11