محمد مهرگان هستم و در پادکست سایکوپاد به تحلیل بدیهیات و روزمرگی های زندگی از دیدگاه روانشناسی تحلیلی و شناختی می پردازم