آدرس: قم پارکینگ طبقاتی حرم طبقه منفی یک روبرو آسانسور۷پلاک۱۳۵۱