دانشجوی الکترونیک
مجری وساخت پروژه های دانش آموزی ودانشگاهی
تعمیرات،فلشخورکردن, ساخت وفروش دستگاه های الکترونیک

📢 خبرهای تازه 📢

ارتباط باما
شماره:09026410597.
اینستا:tomaporya473.
تلگرام: @poryatomani

آدرس: شیراز-صدرا-خیابان سهند- مجتمع قائم -بلوکd21- خدمات فروش قطعات و تعمیرات تخصصی
شعبه2=تهران