دانشجوی الکترونیک
مجری وساخت پروژه های دانش آموزی ودانشگاهی
تعمیرات،فلشخورکردن, ساخت وفروش دستگاه های الکترونیک

تعمیرات تخصصی برد های چرخ خیاطی

تعمیرات تخصصی برد های چرخ خیاطی

دستگاه تست LEDبک لایت وچراغLED فروش عمده وتکی دستگاه تستLEDهای سری وتکی
استفاده دستگاه در : فروشنده انواع LED ها،تعمیر وتست لامپ های LED،تعمیر وتست LEDهای بک لایت تلوزیون،

دستگاه تست LEDبک لایت وچراغLED

فروش عمده وتکی دستگاه تستLEDهای سری وتکی استفاده دستگاه در : فروشنده انواع LED ها،تعمیر وتست لامپ های LED،تعمیر وتست LEDهای بک لایت تلوزیون،