دانشجوی الکترونیک
مجری وساخت پروژه های دانش آموزی ودانشگاهی
تعمیرات،فلشخورکردن, ساخت وفروش دستگاه های الکترونیک

👇نمونه کارهای ما👇