دانشجوی الکترونیک
مجری وساخت پروژه های دانش آموزی ودانشگاهی
تعمیرات،فلشخورکردن

نمونه کار

{فیلم های ما}

برای دیدن فیلم ازکارهای ما روی موضوع فیلم کلیک کنید

اپلیکیشن های ما📱