آدرس: اصفهان خیابان امام خمینی روبه روی داروخانه بیمارستان امام حسین فروشگاه دماوند(جعفریان )