آدرس: طبس.بلوار بهشتی شمالی روبروی کافی سنتر پیرایش موکات