ما بچه های علوم پزشکی سراسر کشور دور هم جمع شدیم تا اینجا از هر دری سخنی بگیم و ایده هامون رو مطرح کنیم؛
پس شنونده ما باشید.