ستارخان، بعد از فلکه اول صادقیه، خیابان اسدی شمالی، پلاک 46