من پریسا معینی هستم
کارشناس مرمت و احیای بناهای تاریخی
کارشناس MBA