انجام کلیه خدمات حسابداری و حسابرسی
تحریر دفاتر قانونی
اظهار نامه مالیاتی
ارزش افزوده
و ،،،،،،،
حسابداری فروشگاهی
حسابداری شرکتی
سابقه ۳۵ سال
رشته تحصیلی
لیسانس حسابداری
فوق لیسانس حسابداری

شماره موبایل و واتساپ:
09126208896
اجاقلو (کارشناس ارشد حسابداری)

انجام کلیه خدمات حسابداری و حسابرسی
تحریر دفاتر قانونی
اظهار نامه مالیاتی
ارزش افزوده
و ،،،،،،،
حسابداری فروشگاهی
حسابداری شرکتی
سابقه ۳۵ سال
رشته تحصیلی
لیسانس حسابداری
فوق لیسانس حسابداری

شماره موبایل و واتساپ:
09126208896
اجاقلو (کارشناس ارشد حسابداری)