گروه نیتل
تولیدکننده بستنی تاپینگی 🍨
سوپرمارکتی ، خامه قنادی 🍦