حامد زرمهر هستم کارشناس رشته نرم افزار و فعال در حوزه بازاررسانی شبکه ای و کارآفرینی