شیفت اول از ساعت 6 صبح تا 18
شیفت دوم از ساعت 18 تا 6 صبح روز بعد