محمدرضا جوان آراسته، طلبه‌ای ساده در گوشه‌ای از ایران که سال‌هاست دغدغه اولش فرهنگ است و دین.