آدرس :نی ریز خیابان امام خمینی رو به روی امام زاده مستر اپل