☆دارای مدرک کارشناسی از دانشگاه صنعت شریف☆
💲 خدمات خرید و فروش خودرو
⚙️ خدمات کارشناسی رنگ، بدنه و فنی خودرو