اولین کارگزاری بیمه با محوریت سازمان فروش
( نماینده محور )

.......................................................................................
اعطای کد فروش انواع بیمه نامه در تمام رشته ها و تمام شرکت ها
.......................................................................................

مختص :

نمایندگان جنرال و عمر تمام شرکت ها

دفاتر خدمات بیمه ای

دفاتر پیشخوان

افراد متقاضی تأسیس دفتر بیمه

و...