به صفحه موناگالری خوش آمدید.

شما از چه رنگهایی استفاده میکنید

اکریلیک . رنگ پارچه . رنگ بلک لایت

رنگ لباسهای نقاشی شده چقدر دوام دارد

با شست و شوی دستی با آب سرد بدون چلانده شدن

رنگ های بلک لایت در چه نوری درخشان هستند

نور uv . نور بلک لایت

قیمت کارها بر چه اساسی محاسبه می شوند؟

اندازه کار . ریزه کاری . پیچیده بودن طرح