موج سوم دنیافرصت جبران ناکامی برای سه نسل از انسانهای نامید

ببخشید لطفاباهماهنگی واردشویدمادرحال نقاشی هستیم ، داریم بایه مدادرنگی خوب داستان زندگیمونونقاشی میکنیم
اگه میخوای ودوست داری تصویر زندگیتوخودت خلق کنی یاعلی خوش اومدی به جمع ما

پرسش وپاسخ

هر سوالی داری بپرس تاجایی که بدونم جواب میدم