🍃🍃 محقق طب سنتی 🍃🍃

🍃شناخت طبع و مزاج افراد وعارضه هاو راه درمان کاملا گیاهی🍃🍃
😊با توجه به علم طب سنتی و زبان شناسی😊

@mohades_health