آدرس: خوزستان رامشیر خیابان جمهوری روبروی بانک صادرات